2017, Брой 2


Дата на издаване: 26.7.2017

Свали брояСъдържание

Публично-частно партньорство: Перспективи за развитие - на примера България

Непосредствената цел на настоящото изследване е да очертае перспективите пред ПЧП у нас, произтичащи от предвижданата нова нормативна уредба на тези обществени отношения.


Изследване на нагласите към учене и академичните мотивационни ориентации на студенти в ранна фаза на висшето им образование

На фона на набиращата сила ценностна дезориентация в Европейски план и особено в контекста на българската ценностна криза, работата с всяка следваща кохорта студенти става все по-специфична и предизвикателна. Наред с присъствието на зрели, отговорни и любознателни млади…

Ретроспективен поглед и нови моменти в счетоводното отчитане на ДМА (в частност земи и сгради) в бюджетните организации за периода 2004-2017г. съпоставителен счетоводен анализ

Основната идея на разработката е запознаване на читателите с етапите, през които преминава отчетността на бюджетните предприятия /организации в периода от 2004 до 2017г. Акцентът, е поставен върху фундаменталните промени, които наложи законодателят през анализирания период…

Регионалните диспаритети - предпоставка за или проблем при развитието на регионите?

В края на XX в. и началото на XXI в. под влияние на глобализацията редица регионални фактори започват да оказват все по-силно влияние върху обществено- политическото и икономическото развитие на отделните страни. Докато повечето схващания за глобализацията се свързват със създаване…

Данъчно облагане и социална справедливост

Актуалността на въпросите преразпределителните процеси (в частност: за данъчното облагане) в света, в Европейския съюз и в България, много често се свързва с демократичното изискване за по-голяма социална справедливост. Този факт е отбелязан още от класиците на политическата…

Въздействие на технологиите и иновациите върху пазара на куриерските услуги

Публикацията е посветена на въздействието на новите технологии и иновации върху пазара на куриерските услуги. Темата е актуална, защото разглежда промените, които настъпват с дерегулацията на европейските пазари и засилената конкуренция в световен план по отношение на…

Социалните предприятия - съвременност и традиции

От началото на осемдесетте години на миналия век въпросите за социалните предприятия придобиват особена популярност – практико-приложна, както и научна значимост. За един кратък период от време, близо половин век, социалните предприятия стават неразделна част от образованието…

Поуки от разработването и провеждането на масов отворен онлайн курс по дигитален маркетинг и социални мрежи

: Бързото развитие на дигиталните технологии и културата на споделяне променят начина на предоставяне на образователни услуги. Масовите отворени онлайн курсове (МООК) често се определят като разрушителна иновация в образованието. В статията са представени същността,…