Автори


Автори с публикации в сп. " Бизнес посоки"

проф. д-р Лина Анастасова

Бургаски Свободен Университет

 

 

Области на научни интереси 

 • Маркетинг в туризма и услугите
 • Маркетинг на взаимовръзките
 • Брандинг 

Членство в научни организации

 • Българска Асоциация по маркетинг (БАМ)
 • ATLAS
 • EuroCHRIE

 

 

Прочетете още

проф. д-р Милен Балтов

Бургаски Свободен Университет

 

 

Области на научни интереси

 • Предприемачество
 • Управление на инвестициите
 • Клъстерни инициативи

Членство в научни организации

 • Международен съвет за дребен бизнес.

 • Програмния комитет на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”.

 • Институт на управленските консултанти – САЩ

Прочетете още

Prof. PhD BOSTAN Ionel, Dr.HC

"Stefan cel Mare" University of Suceava

 

Areas of research interests:

 • Finance, credits, insurance etc
 • Human resource management
 • International economic relations
 • Financial Law
 • Sustainable Development/  Environmental economy


Membership in professional organizations:

 • Member of American Romanian Academy of Arts and Sciences

Read more

Проф. д-р Боян Дуранкев

Университет за национално и световно стопанство

 

 

Areas of research interests:

 • Global Studies, 
 • Political Economy, 
 • Marketing

 

Membership in professional organizations:

 • Bulgarian Association of Marketing
 • The New York Academy of Sciences
 • The Union of Economists in Bulgaria

Read more

проф. д-р Корадо ло Сторто

Научна степен - доктор на икономическите науки

Академична длъжност - професор

Професор на свободна практика

Области на научни интереси

 • Индустриално инженерство
 • Бизнес икономика
 • Иконометрика
 • Организационно поведение
 • Устойчиво развитие
 • Публични политики
 • Възобновяема енергия
 • Икономика на енергетиката

Членство в научни организации

 • Италианска асоциация на управленските инженери
 • Институт на електрическите и електронни инженери
 • Американско общество на инженерите в стротелството

Прочетете още

проф. д-р Валерий Смирнов

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва

 

Области на научни интереси

 • Деятельность в области права
 • Бухгалтерского учета

Членство в научни организации:

 • ЦИК Фунивеститета, ООО
 • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОНСАЛТИНГА ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА", Генеральный Директор

 

 

 

 

 

 

Прочетете още

 

проф. д-р ик.н Камен Каменов

Научна степен - доктор на икономическите науки

Академична длъжност - професор

Професор на свободна практика

Области на научни интереси

 • Теории на управлението;
 • Човешкият фактор в социалните системи;

Членство в научни организации

 • Съюз на икономистите в България;

Прочетете още

 

проф. д-р Галина Куртева

Бургаски свободен университет

 

Области на научни интереси

 • Бизнес планиране
 • Стратегическо управление във фирмите
 • Планиране и прогнозиране

Членство в научни организации

 • Асоциация на преподавателите по икономика и управление - София
 • Съюз на българските икономисти

Прочетете още

проф. д-р Николай Колев

Бургаски свободен университет

 

 

Области на научни интереси:
 • Счетоводство 
 • Управление
 • Банкиране

Членство в научни организации - няма.

 • Съюз на учените в България
 • Съюз на икономистите в България

 

Прочетете още

 

доц. д-р Мария Нейчева

Бургаски свободен университет

 

 

Областина научни интереси

 • Човешки капитал
 • Икономически растеж
 • Макроикономически политики

Членство в научни организации - няма.

 •  
 •  

 

Прочетете още

доц. д-р Гергана Николова

Бургаски свободен университет

 

Области на научни интереси:

 • Организация на Счетоводството;
 • Счетоводна политика и финансови отчети
 • Анализ на финансовите отчети

 

Членство в научни организации - няма.

 

Прочетете още

доц. д-р Диана Съботинова

 • Бургаски свободен университет

 

Области на научни интереси

 • Макроикономически последици от застаряване на населението
 • Международна търговска политика
 • Демографска динамика и икономическо развитие

Членство в научни организации

 • Academy of Management, New York, USA

Прочетете още

 

доц. д-р Мария Желева

Бургаски свободен университет

 

Области на научни интереси:

 • Мултимедийна телематика и адаптивно обучение в уеб-базирани среди
 • Цифрово представяне и опазване на културно-историческо и научно наследство
 • Масови отворени онлайн курсове

Членство в научни организации:

 • Съюз на математиците в България
 • Световна асоциация „Global Universities in Distance Education” /GUIDE/

Прочетете още

доц. д-р Юлия Йоргова

Бургаски свободен университет

 

Области на научни интереси:

 • Управление на операциите
 • Управление на услуги
 • Управление на човешките ресурси

Членство в научни организации:

 • ​Клуб 9000
 •  

 

 

Прочетете още

д-р гл. ас. Радка Иванова

Икономически университет – Варна, Катедра „Управление и администрация“

 

Области на научни интереси:

 • Управление на иновациите
 • Управление на качеството
 • Екологичен мениджмънт

Членство в научни организации:

 • Член на Съюза на учените в България (СУБ), секция „Икономически науки“
 •  

Прочетете още

доц. д-р Цветана Стоянова

УНСС – София, катедра „Управление”

 

Области на научни интереси:

 • Стратегическо управление
 • Стратегическо управление на човешките ресурси
 • Лидерство

Членство в научни организации:

 • Член на Научно-техническите съюзи, секция „Инвестиции;
 • Съюз на икономистите в България

Прочетете още

гл. ас. д-р Бистра Николова

Икономически университет – Варна, Катедра „Счетоводна отчетност”

 

Области на научни интереси:
 • Теория и практика на данъчния контрол
 • Финансов контрол и одит

Членство в научни организации:

 • Член на Съюза на учените – Варна, Секция „Икономически науки”

 

Прочетете още

д-р гл. ас. Радмил Николов

Икономически университет – Варна, Катедра „Аграрна икономика“

 

Области на научни интереси:

 • Консервационно земеделие
 • Възобновяема енергия
 • Екология

Членство в научни организации:

 • Член на Съюза на учените в България (СУБ), секция „Икономически науки“

Прочетете още

д-р Георги Ангелов

Обединена българска банка АД

 

 

 

Области на научни интереси:
 • Банково дело
 • Корпоративни финанси

 

Членство в научни организации - няма

Прочетете още

гл. ас. д-р Илия Керезиев

Университет за национално и световно стопанство

 

 

Области на научни интереси:
 • Бизнес планиране
 • Предприемачество
 • Управление на малък бизнес

Членство в научни организации - няма

Прочетете още

проф. д-р Сава Димов

Бургаски свободен университет

 

 

Области на научни интереси:
 • Икономически теории и политики
 • Международни финансови пазари
 • Финансов инженеринг

Членство в научни организации:

 • Съюз на учените в България
 • Съюз на икономистите в България

Прочетете още

д-р гл. ас. Диана Генкова

Университет за национално и световно стопанство – София

 

 

Области на научни интереси:

 • Икономическо управление
 • Стратегическо планиране
 • Информационна система за икономиката

Членство в научни организации - няма

 •  

Прочетете още

доц. д-р Татяна Нецева-Порчева

Университет за национално и световно стопанство

 

 

Области на научни интереси:

 • Маркетинг
 • Ценова политика
 • Цени и Ценообразуване

Членство в научни организации:

 • Съюз на учените в България (СУБ)
 • Българска асоциация по маркетинг (БАМ)
 •  

 

 

Прочетете още

 

гл.ас. д-р Даниела Георгиева

Международно Висше Бизнес Училище, Ботевград

 

Области на научни интереси:
 • Управленско счетоводство
 • Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел
 • Счетоводна отчетност на вътрешно създадени дълготрайни нематериални активи

Членство в научни организации

 • Съюз на учените в България
 • Институт на професионалните счетоводители в България

 

Прочетете още

 

д-р гл. ас. Атанас Луизов

Бургаски свободен университет

 

 

Области на научни интереси:

 • Маркетингови комуникации
 • Потребителско поведение
 • Маркетингови метрики и модели

Членство в научни организации - няма.

Прочетете още

д-р гл. ас. Христо Иванов

Университет за национално и световно стопанство

 

Области на научни интереси:

 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на проекти
 • Европейска интеграция

Членство в научни организации - няма.

Прочетете още

 

проф. д.н Мая Ламбовска

Университет за национално и световно стопанство – София

 

Области на научни интереси:

 • Управление на постиженията
 • Количествени методи
 • Контролинг

Членство в научни организации:

 • Съюз на Учените в България
 • Съюз на Икономистите в България

Прочетете още