2018, Брой 1


Дата на издаване: 6.3.2018

Свали брояСъдържание

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЛИЙН ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ПРОЦЕСА НА ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧНО БАЗИРАНИ УСЛУГИ

Технологично базираните услуги промениха начина на живот на хората. Масовото им използване повлия на нагласите и познанията на потребителите относно взаимоотношенията им с обслужващата система и персонал, участието им в процесите като съпроизводители, формирането на потребителската…

3D ПРИНТИРАНЕ – ФАКТОР ИЛИ ПРЕЧКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕКСПРЕСНИТЕ ПРЕВОЗИ И ДОСТАВКИ В БЪДЕЩЕ

Поддържането на висок пазарен дял в логистичния бизнес на експресните превози изисква осъществяване на постоянно наблюдение на навлизащите технологии и иновации в бизнес секторите, в които оперират основните възложители на транспортни услуги. Технологията за триизмерно…

ПРОЕКЦИИ НА ИСЛЯМСКИТЕ ФИНАНСИ

Ислямските финанси и ислямското банкиране са малко известни въпроси сред българската научна мисъл. Това кара автора на статията да проучи, анализира и проследи появата на ислямската финансова система, нейните основни структурни компоненти, забраната за лихва "риба"…

КАЧЕСТВО НА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ: СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА

Настоящото изследване е посветено на качеството на кредитите, отпуснати от търговските банки в България, през периода 2007 – март 2017 г. Анализирана е динамиката в качеството на банковите кредити, като са изследвани ключови показатели за състоянието на кредитните портфейли.…

УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В тази статия са разгледани въпроси за същността на устойчивото управление на социалните структури. Направен е опит за изясняване на „допирните точки” между двете съвременни управленски концепции – социални предприятия и устойчиво управление. Обяснени са накратко…

АМЕРИКАНСКИЯТ ПАЗАР НА АКЦИИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ „ЦЕНА-ПРОДАЖБИ” (P/S) И „СТОЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО-ПРОДАЖБИ“ (EV/S)

Настоящото изследване е съсредоточено върху коефициентите “цена-продажби” (P/S) и „стойност на предприятието-продажби“ (EV/S), които се използват при сравнителните методи за оценка, за анализ на представянето на компаниите, както и за анализ на цели сектори и на пазара…