АМЕРИКАНСКИЯТ ПАЗАР НА АКЦИИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ „ЦЕНА-ПРОДАЖБИ” (P/S) И „СТОЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО-ПРОДАЖБИ“ (EV/S)


Автор: доц. д-р Димитър Ненков

Ключови думи: капиталови пазари, сравнителни методи на оценка, пазарни коефициенти, коефициент P/S, коефициент EV/S, фундаментални променливи JEL: G12, G15, G23, G32

Настоящото изследване е съсредоточено върху коефициентите “цена-продажби” (P/S) и „стойност на предприятието-продажби“ (EV/S), които се използват при сравнителните методи за оценка, за анализ на представянето на компаниите, както и за анализ на цели сектори и на пазара на акции като цяло. Специално внимание е отделено на някои важни изисквания, свързани с коректната интерпретация на средните пазарни и отраслови стойности на тези коефициенти на настоящия етап, в т.ч. и на фона на стойностите им в исторически план. Установяването, обосновката и използването на правилните
коефициенти за оценка изисква задълбочено познаване на тяхната същност и фундаменталните фактори, които ги предопределят. В тази връзка е обяснено извеждането и са изчислени фундаментални коефициенти “цена-продажби” (P/S) и „стойност на предприятието-продажби“ (EV/S) на американския капиталов пазар и са съпоставени с фактическите коефициенти P/S и EV/S. Резултатите от изследването са нееднозначни. Те сочат, че настоящото равнище на фактическия коефициент P/S е много по-високо от нивото, предполагано от фундаменталните променливи. Същевременно фундаменталният EV/S подкрепя нивото на фактическия EV/S.

Още статии от този брой


УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В тази статия са разгледани въпроси за същността на устойчивото…

КАЧЕСТВО НА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ: СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА

Настоящото изследване е посветено на качеството на кредитите, отпуснати…

ПРОЕКЦИИ НА ИСЛЯМСКИТЕ ФИНАНСИ

Ислямските финанси и ислямското банкиране са малко известни въпроси…