БЕНЧМАРКИНГЪТ - ЕЛЕМЕНТ ОТ ПРОЦЕСА НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ФИРМЕНО ПЛАНИРАНЕ


Автор: доц. д-р Ирена Славова (УНСС)

Ключови думи: бенчмаркинг; стратегическо планиране; видове бенчмаркинг; мисия

В условията на нарастваща глобализация решаващо значение за всяка организация е способността й да оцени своите практики в сравнение с бизнес стратегиите и целите на своите конкуренти; да подобрява управлението на фирмените бизнес процеси, които помогнат за постигане на световно лидерство. Основен инструмент, свързан с промяна в бъдещото развитие на бизнес организацията, намиращ все по-широко приложение в стратегическото фирмено управление и планиране е бенчмаркинга. Целта на статията е да изясни спецификата на бенчмаркинга и неговите характеристики като елемент от цялостния процес на стратегическото фирмено планиране – създаване на стратегия и нейното изпълнение. Фокусът в изследването е поставен върху интегрирането и взаимодействието между различните видове бенчмаркинг на всеки етап от процеса на стратегическото фирмено планиране – дефиниране на мисия и цели; стратегически анализ; формулиране на стратегия, изпълнение на стратегията, мониторинг и контрол. Подчертава се значението на бенчмаркинг дименсии, които характеризират качествени аспекти на организацията и могат да доведат до съвършенство. Илюстрация за прилагането на бенчмаркинга в този аспект е анализа на мисията на банките в България и направените изводи. 

Още статии от този брой


ИНТЕРЕСИ, ЦЕЛИ, МАРКЕТИНГ

Всеки производител организира и реализира някаква дейност воден…

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Целта на настоящата статия „Управление на маркетинга в условията…

ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И ПРОДУКТОВИЯТ АСОРТИМЕНТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ

Целта на настоящата статия е да изследва въздействията на икономическата…