ФИНАНСОВО ОЦЕНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПУБЛИЧНИ КОМПАНИИ


Автор: д-р Георги Ангелов (Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов)

Ключови думи: капиталова структура, акции, рентабилност, активи, ликвидност

 Ключовото значение на корпоративните структури за националната икономика е безспорно и се обуславя от тяхната способност да създават продукта на труда. Като основни икономически агенти наред с държавата, банките и домакинствата, фирмите и по конкретно реализираните от тях финансови резултати, се използват като измерител на икономическото състояние на всяка страна. Финансовото оценяване на компаниите би могло да се определи като показател за тяхната стабилност в условията на стагнация, породена от икономическата криза. Целта на настоящата статия е да се извърши финансова оценка на българските публични компании, чрез прилагането на подбран коефициентен инструментариум в следните направления: Капиталова структура, Оценка на акции, Рентабилност, Активи, Ликвидност (КОРАЛ). Анализирани са компаниите с най-висока пазарна капитализация от индекса BG TR30 на Българската фондова борса за пет годишен период, като на база получените резултати са оценени потенциалните възможности на фирмите да максимизират финансовото си състояние и по този начин да подобрят оперативното и финансовото управление на своята дейност. 

Още статии от този брой


СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ. МЕЖДУ ПРЕДСТАВАТА И РЕАЛНОСТТА

Маркетингът като бизнес функция е много сложна система. Т.е. той…

РАЗВИТИЕ И ДОСТИЖЕНИЯ НА МАРКЕТИНГОВАТА НАУКА В ПЕРИОДА 1920-1930 Г.

Настоящата статия изследва еволюцията на маркетинговата наука…

СЕГМЕНТАЦИЯ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ: ПРОБЛЕМИ И МАРКЕТИНГОВИ РЕШЕНИЯ

Пазарната сегментация предоставя на банковия мениджмънт сериозни…