ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И ПРОДУКТОВИЯТ АСОРТИМЕНТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ


Автор: доц. д-р Красимир Маринов (УНСС)

Ключови думи: икономическа криза, маркетингова стратегия, продуктова политика, продуктов асортимент

Целта на настоящата статия е да изследва въздействията на икономическата криза, развила се след 2008 г., върху решенията на българските фирми в областта на продуктовия им асортимент. Продуктът е първостепенен по важност маркетингов инструмент и поради това дейностите и мерките, отнасящи се до продукта, въздействат силно върху разработването и прилагането на маркетинговата стратегия на фирмата. Сред най-важните решения относно управлението на продукта са тези, свързани с оптимизирането на продуктовия асортимент. Въпросът, на който се търси отговор в статията, е дали изследваните фирми са достатъчно активни в използването на продуктовото портфолио като маркетингов инструмент. Отговорът на този въпрос, както и останалите изводи в изследването, са формулирани на основата на данни от национално проучване, проведено в периода август-септември 2011 г. Резултатите, до които достига статията, представляват интерес както за изследователите в областта на маркетинговата стратегия и продуктовата политика на фирмите, така и за мениджърите и специалистите от практиката, вземащи решения за управление на продуктите и продуктовия микс.

Още статии от този брой


ИНТЕРЕСИ, ЦЕЛИ, МАРКЕТИНГ

Всеки производител организира и реализира някаква дейност воден…

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Целта на настоящата статия „Управление на маркетинга в условията…

БЕНЧМАРКИНГЪТ - ЕЛЕМЕНТ ОТ ПРОЦЕСА НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ФИРМЕНО ПЛАНИРАНЕ

В условията на нарастваща глобализация решаващо значение за всяка…