ИНТЕРЕСИ, ЦЕЛИ, МАРКЕТИНГ


Автор: доц. д-р Пенчо Иванов (УНСС)

Ключови думи: интереси, маркетингова концепция, стратегическо управление, цели, стратегии.

Всеки производител организира и реализира някаква дейност воден от интересите си. Кратко казано интересът на всеки икономически и неикономически субект се изразява в положителна промяна на общественото му положение . Формата, чрез която се изразяват интересите на субектите са целите, които те си поставят. Маркетинговата концепция, разглеждана като управленска логика постановява / за разлика от всички други управленски концепции /, че интересите си производителите могат да се защитят, а целите им да се постигнат, само тогава, когато са пречупени през призмата на защитените интереси и постигнатите цели на потребителите на произвежданите от производителите продукти.

Още статии от този брой


УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Целта на настоящата статия „Управление на маркетинга в условията…

ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И ПРОДУКТОВИЯТ АСОРТИМЕНТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ

Целта на настоящата статия е да изследва въздействията на икономическата…

БЕНЧМАРКИНГЪТ - ЕЛЕМЕНТ ОТ ПРОЦЕСА НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ФИРМЕНО ПЛАНИРАНЕ

В условията на нарастваща глобализация решаващо значение за всяка…