Изследване на нагласите към учене и академичните мотивационни ориентации на студенти в ранна фаза на висшето им образование


Автор: гл. ас. д-р Ирина Данаилова (Университет за национално и световно стопанство)

Ключови думи: академична мотивационна скала, мотивационни ориентации, учене

На фона на набиращата сила ценностна дезориентация в Европейски план и особено в контекста на българската ценностна криза, работата с всяка следваща кохорта студенти става все по-специфична и предизвикателна. Наред с присъствието на зрели, отговорни и любознателни млади хора, във всяка аудитория, във всеки поток се срещат студенти, за които присъствието на лекции и упражнение е по-скоро изключение, и които са под и най-скромните
академични стандарти на поведение и учене. Тази очевидност далеч не се ограничава с нашия Университет и даже – на основата на опита и аблюденията, които имаме – може да се твърди, че този проблем се проявява при нас сравнително по-слабо. Преподавателската работа при създалите се условия е принудена да се ориентира в зрелостта на студентското мислене (особено “на входа” след средно образование, т.е. в първи курс), ако иска да бъде пълноценна и адекватна, а не формална. Би било полезно да имаме представа за ценностите, интерпретационните тенденции и мотивацията за учене на младите хора, които прекрачват прага на ВУЗ.

Още статии от този брой


Поуки от разработването и провеждането на масов отворен онлайн курс по дигитален маркетинг и социални мрежи

: Бързото развитие на дигиталните технологии и културата на споделяне променят…

Социалните предприятия - съвременност и традиции

От началото на осемдесетте години на миналия век въпросите за социалните…

Въздействие на технологиите и иновациите върху пазара на куриерските услуги

Публикацията е посветена на въздействието на новите технологии…