ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И ОБЕМА НА ПРОДАЖБИТЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ


Автор: докторант Венцислава Александрова Николова (Катедра „Търговски и туристически бизнес” С. А. „Д. А. Ценов” - Свищов)

Ключови думи: удовлетвореност, персонал, показатели за измерване удовлетвореността на персонала, равнище на удовлетвореност.

Настоящата статия е насочена към изясняване същността на удовлетвореността на персонала и възможностите за нейното измерване. Предложен е модел за оценка равнището на удовлетворение на персонала в търговското предприятие и са изведени резултати от неговото приложение. Въз основа на получените данни е изследвана връзката между равнището на удовлетвореност на персонала и реализирания обем продажби. Изведени са препоръки за повишаване удовлетвореността на персонала, чието изпълнение би повлияло положително върху резултатите от дейността на предприятието.

Още статии от този брой


СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ. МЕЖДУ ПРЕДСТАВАТА И РЕАЛНОСТТА

Маркетингът като бизнес функция е много сложна система. Т.е. той…

РАЗВИТИЕ И ДОСТИЖЕНИЯ НА МАРКЕТИНГОВАТА НАУКА В ПЕРИОДА 1920-1930 Г.

Настоящата статия изследва еволюцията на маркетинговата наука…

СЕГМЕНТАЦИЯ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ: ПРОБЛЕМИ И МАРКЕТИНГОВИ РЕШЕНИЯ

Пазарната сегментация предоставя на банковия мениджмънт сериозни…