Поуки от разработването и провеждането на масов отворен онлайн курс по дигитален маркетинг и социални мрежи


Автор: доц. Миланка Славова (Университет за национално и световно стопанство)

Ключови думи: масов отворен онлайн курс (МООК), дигитален маркетинг, съвместна европейска магистърска програма, платформата iversity.org

: Бързото развитие на дигиталните технологии и културата на споделяне променят начина на предоставяне на образователни услуги. Масовите отворени онлайн курсове (МООК) често се определят като разрушителна иновация в образованието. В статията са представени същността, видовете и развитието на МООК. Анализиран е опитът на пет университета в рамките на проекта JEMSS, съфинансиран по програма Еразъм на Европейския съюз, за създаването и провеждането на МООК като част от съвместна магистърска програма по дигитален маркетинг. Представени са елементите на МООК по „Въведение в дигиталния маркетинг“ осъществен чрез платформата iversity.org и са сравнени с традиционните за този вид курсове. Въз основа на първични проучвания чрез наблюдение, анкета и фокус групи са направени изводи за предимствата и ограниченията на МООК за студентите, преподавателите и университетите.

Още статии от този брой


Социалните предприятия - съвременност и традиции

От началото на осемдесетте години на миналия век въпросите за социалните…

Въздействие на технологиите и иновациите върху пазара на куриерските услуги

Публикацията е посветена на въздействието на новите технологии…

Данъчно облагане и социална справедливост

Актуалността на въпросите преразпределителните процеси (в частност:…