Публично-частно партньорство: Перспективи за развитие - на примера България


Автор: д-р Ивайло Беев (Университет за национално и световно стопанство)

Ключови думи: публично-частно партньорство, въздействие на законодателството, концесии, ЗОП

Непосредствената цел на настоящото изследване е да очертае перспективите пред ПЧП у нас, произтичащи от предвижданата нова нормативна уредба на тези обществени отношения.

Още статии от този брой


Поуки от разработването и провеждането на масов отворен онлайн курс по дигитален маркетинг и социални мрежи

: Бързото развитие на дигиталните технологии и културата на споделяне променят…

Социалните предприятия - съвременност и традиции

От началото на осемдесетте години на миналия век въпросите за социалните…

Въздействие на технологиите и иновациите върху пазара на куриерските услуги

Публикацията е посветена на въздействието на новите технологии…