РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР: НЕОБХОДИМОСТ, КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ И ЛОГИЧЕСКА РАМКА


Автор: д-р Янислав Желев, проф. д-р Ангел Тошков, доц. д-р Евгения Николова, доц. д-р Мария Желева (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: Технологичен трансфер, виртуален офис, степен на готовност за внедряване на иновация, икономически ефект от внедряване на иновация, програмируеми модули за управление на процеси, цифрови библиотеки.

Тази публикация представя проект № BG161P003-1.2.02-0022-C0001 „Създаване на нов офис за трансфер на иновационни технологии в предприятията от Югоизточен регион”, финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”, чийто бенефициент е Бургаски свободен университет. Описани са накратко целите и задачите на проекта, както и някои от постигнатите резултати от дейността му. Основно внимание се обръща на създадения виртуален офис за технологичен трансфер, разработените методологии за селектиране по степен на готовност за внедряване на иновативни продукти/процеси/услуги и оценка на икономическият ефект преди момента на фактическото прилагане. Представени са първите две селектирани технологии от базата данни на ОТТ.

Още статии от този брой


ИНТЕРЕСИ, ЦЕЛИ, МАРКЕТИНГ

Всеки производител организира и реализира някаква дейност воден…

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Целта на настоящата статия „Управление на маркетинга в условията…

ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И ПРОДУКТОВИЯТ АСОРТИМЕНТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ

Целта на настоящата статия е да изследва въздействията на икономическата…