Ретроспективен поглед и нови моменти в счетоводното отчитане на ДМА (в частност земи и сгради) в бюджетните организации за периода 2004-2017г. съпоставителен счетоводен анализ


Автор: гл. ас. д-р Веселин Деков, гл. ас. д-р Гергана Цончева (Икономически университет - Варна)

Ключови думи: бюджетни предприятия/организации, отчитане, амортизации

Основната идея на разработката е запознаване на читателите с етапите, през които преминава отчетността на бюджетните предприятия /организации в периода от 2004 до 2017г. Акцентът, е поставен върху фундаменталните промени, които наложи законодателят през анализирания период породили динамика в трансферирането на отчетните обекти, в частност земите и сградния фонд, между отделните отчетни дейности както и процеса на начисляване на амортизации – методика, неприлагана до момента в бюджетните предприятия/организации.

Още статии от този брой


Поуки от разработването и провеждането на масов отворен онлайн курс по дигитален маркетинг и социални мрежи

: Бързото развитие на дигиталните технологии и културата на споделяне променят…

Социалните предприятия - съвременност и традиции

От началото на осемдесетте години на миналия век въпросите за социалните…

Въздействие на технологиите и иновациите върху пазара на куриерските услуги

Публикацията е посветена на въздействието на новите технологии…