Социалните предприятия - съвременност и традиции


Автор: гл. ас. д-р Юлиян Нарлев (Икономически университет - Варна)

Ключови думи: социални предприятия, еволюция на концепцията на социалните предприятия- дарителство, кооперативно движение, корпоративна социална отговорност, социално предприемачество.

От началото на осемдесетте години на миналия век въпросите за социалните предприятия придобиват особена популярност – практико-приложна, както и научна значимост. За един кратък период от време, близо половин век, социалните предприятия стават неразделна част от образованието и от академичните изследвания; превръщат се във фактори, влияещи осезаемо върху социалната и икономическа политика. Формирането и развитието на
социалните предприятия са следствие на дълбоки социални, демографски, културни, глобални, обществени промени – резултат на капитализма и на неговия крайъгълен камък, предприемчивостта. Съвременната и иновативна теория по въпроса е естествено продължение на стратегиите за промяна на обществата и на света – в глобален аспект, както и отговор на нестопанския, на обществения и бизнес сектор – в опит да разрешат актуалните и важни въпроси на времето.

Поради изложените обстоятелства по-горе, настоящото проучване има за цел да се изследват и да се анализират в теоретичен план основите на социалните предприятия, като на тази основа да се изведат и систематизират техните съвременни перспективи за развитие.

Още статии от този брой


Поуки от разработването и провеждането на масов отворен онлайн курс по дигитален маркетинг и социални мрежи

: Бързото развитие на дигиталните технологии и културата на споделяне променят…

Въздействие на технологиите и иновациите върху пазара на куриерските услуги

Публикацията е посветена на въздействието на новите технологии…

Данъчно облагане и социална справедливост

Актуалността на въпросите преразпределителните процеси (в частност:…