СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ СПРЯМО КОНКУРЕНТИТЕ В УСЛОВИЯТА НА НЕСИГУРНОСТ


Автор: доц. д-р Галина Куртева (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: бенчмаркинг; стратегическо планиране; видове бенчмаркинг; мисия

Промяна в поведението на факторите от външната за организациите среда, последващи вътрешни промени на организационните процеси; повишаваща се интензивност на влиянието на конкурентните сили и търсенето на възможности за подобряване на конкурентните предимства на организациите; бързо развитие на технологиите и реализиране на успешни инвестиционни проекти; нарастваща необходимост от оптимизация на бизнес процесите и намаляване на оперативните разходи - това са малка част от проблемите, съпътстващи ежедневието на съвременните организации. Нестабилната бизнес среда предизвиква мениджърите да променят своя подход на управление, като акцентират върху преодоляването на промените и несигурността. В статията се представя мнението на автора по един от основните проблеми в стратегическото управление на фирмата, свързан с определянето на успешна конкурентна стратегия. 

Още статии от този брой


ИНТЕРЕСИ, ЦЕЛИ, МАРКЕТИНГ

Всеки производител организира и реализира някаква дейност воден…

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Целта на настоящата статия „Управление на маркетинга в условията…

ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И ПРОДУКТОВИЯТ АСОРТИМЕНТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ

Целта на настоящата статия е да изследва въздействията на икономическата…