УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА


Автор: доц. д-р Галина Младенова (УНСС)

Ключови думи: Маркетингово управление; Икономическа криза; Маркетингова стратегия; Маркетингово планиране: Маркетингова организация

Целта на настоящата статия „Управление на маркетинга в условията на икономическа криза“ е на основата на проучване и анализ на маркетинговото поведение на фирмите в България да се изясни отражението на икономическата криза(2008 – 2010г.) върху управлението на маркетинговата дейност и да се изследват основните маркетингови подходи за адаптиране към променената среда. В първата част на статията е направен обзор на повлияването на икономическата криза върху поведението на българските потребители и са представени основните фактори, обуславящи свитото крайно потребление на домакинствата на вътрешния пазар. Във втората част са анализирани основните промени, които настъпват в маркетинговото управление на фирмите в България по време на икономическата криза. За постигане на целта на научното изследване са използвани следните методи за събиране и анализ на данни: национално по обхват количествено он-лайн изследване с източник на емпирична * * * информация – маркетингови директори на компании, опериращи в България (300 на брой) и контент и статистически анализ на вторични количествени и качествени данни за периода 2008- 2011г

Още статии от този брой


ИНТЕРЕСИ, ЦЕЛИ, МАРКЕТИНГ

Всеки производител организира и реализира някаква дейност воден…

ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И ПРОДУКТОВИЯТ АСОРТИМЕНТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ

Целта на настоящата статия е да изследва въздействията на икономическата…

БЕНЧМАРКИНГЪТ - ЕЛЕМЕНТ ОТ ПРОЦЕСА НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ФИРМЕНО ПЛАНИРАНЕ

В условията на нарастваща глобализация решаващо значение за всяка…