ВЪПРОСЪТ ЗА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ И НЕГОВАТА ТРАКТОВКА В УПРАВЛЕНСКАТА ПРАКТИКА НА БЪЛГАРИЯ


Автор: д-р Диана Генкова (УНСС)

Ключови думи: икономическа система, икономическо управление, статистическа отчетност, методология и методика на организация на икономическата информация.

Обект на настоящата статия е информационната система за 1 икономиката , която се прилага понастоящем в България и е установена в отговор на осъществявания в страната от началото на 90-те години на ХХ в. преход към пазарна икономика. Предмет на изследване са принципите и правилата на изграждане на този род информационна система, коректната основа, върху която се извеждат, и степента на съответствие на статистическата отчетност на страната към настоящия момент спрямо тази основа. Целта е да се очертаят слабостите от фундаментално естество, допуснати при преустройване на методологическата база за водене на икономическата статистика в страната – от Баланса на народното стопанство (БНС) към Системата на националните сметки (СНС). Тези слабости се разкриват чрез оценяване на действащата методическата база (за набиране, обработване и анализ на данните за дейността на стопанските субекти) през опорните точки на методологията на СНС и през принципиалната роля и функциите на информационното осигуряване за активния тип управление на икономиката. Представят се оценки за състоянието на установилата се в България информационна система, както и изводи и препоръки за преодоляване на разкритите проблеми.

Още статии от този брой


ИНТЕРЕСИ, ЦЕЛИ, МАРКЕТИНГ

Всеки производител организира и реализира някаква дейност воден…

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Целта на настоящата статия „Управление на маркетинга в условията…

ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И ПРОДУКТОВИЯТ АСОРТИМЕНТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ

Целта на настоящата статия е да изследва въздействията на икономическата…