Въздействие на технологиите и иновациите върху пазара на куриерските услуги


Автор: Кристиан Кръстев (Университет за национално и световно стопанство)

Ключови думи: куриерски услуги, добавена стойност, иновации, технологии, ефективност

Публикацията е посветена на въздействието на новите технологии и иновации върху пазара на куриерските услуги. Темата е актуална, защото разглежда промените, които настъпват с дерегулацията на европейските пазари и засилената конкуренция в световен план по отношение на предлагането на куриерските услуги, както и все по-специфичното търсене от страна на потребителите. Публикацията разглежда най- значимите технологии, влияещи пряко върху процесите в бизнес модела на предоставяне на услугите. Направена е оценка на ефикасността на основни технологии и иновации, адаптирани в управлението на куриерските услуги. На база на теоретични модели и съществуващи бизнес практики е изготвена класификация на ефектите, които разгледаните технологии оказват върху елементите на ефективността и управлението на куриерските услуги. В основната теза на публикацията е подчертано положителното въздействие на новите технологии върху куриерските услуги, въпреки че определени групи потребители изпитват затруднение в използването им. Тезата е доказана чрез подробно описание на въздействието на технологиите в стъпките на бизнес процеса, като е направено обобщение, че успехът на пазара на куриерските услуги е силно зависим от адаптирането на технологиите към нуждите и специфичните изисквания на доставчиците и техните клиенти. рТехнологиите сами по себе си, така и в синергия, имат положително въздействие върху ефективността, ефикасността,
устойчивото развитие на пазара на куриеските услуги.

Още статии от този брой


Поуки от разработването и провеждането на масов отворен онлайн курс по дигитален маркетинг и социални мрежи

: Бързото развитие на дигиталните технологии и културата на споделяне променят…

Социалните предприятия - съвременност и традиции

От началото на осемдесетте години на миналия век въпросите за социалните…

Данъчно облагане и социална справедливост

Актуалността на въпросите преразпределителните процеси (в частност:…