MRW Моделът на растежа: възникване, развитие и емпирични доказателства


Автор: доц. д-р Мария Нейчева (Бургаски Свободен Университет)

Ключови думи: неокласически модел на растежа, MRW модел, човешки капитал, образование

Статията се фокусира върху неокласическия модел на растежа с човешки капитал, разработен от Mankiw, Romer & Weil (1992), като един от най-широко използваните теоретични модели и инструмент за оценка в изследванията относно източниците на растежа. Представено е математическото описание както на равновесното състояние, така и на краткосрочната динамика към равновесието. В допълнение са анализирани ключови разработки, които допълват и усъвършенстват структурата или иконометричната спецификация на модела.

Още статии от този брой


Дебатът за гарантиран минимален доход

Дискусията за гарантиран доход поставя въпроса за това, което едно…

Успешни практики за оценка на социални предприятия

Проучването на приносите на социалните предприятия има значима…

Предпоставки и реализация на взаимодействието в системата на данъчно- осигурителния контрол

При стратегическото планиране и фактическото осъществяване на…