Нагласи за труд и проблеми при професионалната реализация на младите хора в България


Автор: Татяна Кичева ( УНСС-София)

Ключови думи: млади хора, младежка безработица, професионална реализация, нагласи за труд

Световнатa икономическа, финансова и политическа криза през последните години предизвика сътресения във всички сектори и се отрази върху съдбата и трудовата заетост на много хора. Последиците от кризата рефлектираха болезнено и върху младите хора, като ги изправиха пред нови предизвикателства при преминаването им от образование към заетост, включително трудности при намиране на работа, дългосрочна безработица и социално изключване. Темата за младежката заетост е особено дискутирана и сред най-актуалните проблеми, както за страната, така и за Европа като цяло. В тези трудни условия България е изправена пред предизвикателството да открие средствата, чрез които да открие и усвои потенциала на младото поколение, които поради настоящата икономическа обстановка в страната са възпрепятствани да приложат своите знания и умения в практиката. Целта на настоящата статия е да разкрие какви са проблемите и причините за високите нива на младежка безработица в България и доколко нагласите за труд на младите хора влияят върху тяхната кариера. В статията са представени резултати от направено проучване на автора сред български младежи до 29 год.относно трудностите, които срещат при своята професионална реализация.

Още статии от този брой


MRW Моделът на растежа: възникване, развитие и емпирични доказателства

Статията се фокусира върху неокласическия модел на растежа с човешки…

Дебатът за гарантиран минимален доход

Дискусията за гарантиран доход поставя въпроса за това, което едно…

Успешни практики за оценка на социални предприятия

Проучването на приносите на социалните предприятия има значима…