Социално-икономически аспекти в революционното дело на Васил Левски


Автор: доц. д. пол. н. Ивайло Христов (УННС)

Ключови думи: Левски, революция, парични средства, финанси, ресурси, приходи, разходи, ëþ÷îâè äóìè: касова книга, квитанции, бюджет

Текстът разглежда социално-икономическите експликации, свързани с делото и личността на Васил Левски. И преди всичко как Левски е боравил с финансовите ресурси и каква е тяхната роля в изграждането и функционирането на Вътрешната революционна организация. Практика бързо показва, че разковничето за успеха й са паричните средства, използвани главно за закупуване на оръжие и изграждане на комуникационна система. Разгледани са източниците на финансов приток, формите на контрол, изграждането на материално - техническата база, както и прилаганите от Левски силови методи за осигуряване на парични ресурси. Специално място е отделено на начина, по който Апостола борави с народните средства, граничещ с финансов аскетизъм

Още статии от този брой


MRW Моделът на растежа: възникване, развитие и емпирични доказателства

Статията се фокусира върху неокласическия модел на растежа с човешки…

Дебатът за гарантиран минимален доход

Дискусията за гарантиран доход поставя въпроса за това, което едно…

Успешни практики за оценка на социални предприятия

Проучването на приносите на социалните предприятия има значима…