Специфика на анализа, прилаган при прогнозиране цените на акциите на публичния пазар


Автор: гл.ас. д-р Гергана Цончева, гл. ас. д-р Веселин Деков (Икономически университет Варна)

Ключови думи: фундаментален анализ, технически анализ, прогнозиране, инвеститорски

 В сферата на финансово-икономическия анализ се заражда и едно от най-сериозните разделения на специалистите, било то учени и практици, а именно това между поддръжниците на техническият анализ и техните критици, т.е. поддръжниците на фундаменталния/финансовия анализ. Фундаменталният анализ навлиза бързо в теорията и практиката на съвременните финанси и счетоводство, за разлика от техническия анализ. Фундаменталните анализатори изцяло зависят от финансовата /счетоводната информация, за да стигнат до съответните финансови решения, докато техническите анализатори използват тренда на цените. Същите вярват, че колебанията на цените се извършват на основата на прогнозируеми модели на тяхното движение и при правилното им разчитане могат да се вземат икономически най-изгодните решения за инвестиране. Инвеститорите, като едни от най-важните външни потребители на финансовата информация на публичния пазар се нуждаят от възможно най-точните и разбираеми данни при прогнозиране на цените на акциите, които да доведат до най-добрите и икономически обосновани решения.

Още статии от този брой


MRW Моделът на растежа: възникване, развитие и емпирични доказателства

Статията се фокусира върху неокласическия модел на растежа с човешки…

Дебатът за гарантиран минимален доход

Дискусията за гарантиран доход поставя въпроса за това, което едно…

Успешни практики за оценка на социални предприятия

Проучването на приносите на социалните предприятия има значима…