Успешни практики за оценка на социални предприятия


Автор: Доц. д-р Камелия Вунова – Нарлева, Гл.а с. Юлиян Нарлев (ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”- Варна, Икономически университет – Варна)

Ключови думи: социално предприятие, социално предприемачество, успешни практики

Проучването на приносите на социалните предприятия има значима роля за обогатяване на съдържателните интерпретации на социалните структури. Те са доказателство за уменията, за способностите, за нагласите на социалните предприемачи, ръководители и лидери да набелязват цели, да вземат решения, да формулират политики и стратегии, както и да ги водят до успешен резултат.

В резултат на посоченото, целта на настоящата статия е да се идентифицират, анализират и оценят показатели за оценка на приносите на социалните предприятия. За изпълнението на тази цел, се прилага качествен изследователски метод - изследване на успешни социално- предприемачески случаи (Case-Study). Реализираното изследване позволява формулирането на ново знание относно същността и съдържанието на приносите на социалните предприятия, тяхното видово многообразие, формите им на проявление в социалната реалност и на тази основа – тяхната обективна оценка и измерване. Установените резултати биха могли да бъдат приложени при формиране и развитие на социални предприятия, както и при усъвършенстване на техните
управленски и предприемачески механизми.

Още статии от този брой


MRW Моделът на растежа: възникване, развитие и емпирични доказателства

Статията се фокусира върху неокласическия модел на растежа с човешки…

Дебатът за гарантиран минимален доход

Дискусията за гарантиран доход поставя въпроса за това, което едно…

Предпоставки и реализация на взаимодействието в системата на данъчно- осигурителния контрол

При стратегическото планиране и фактическото осъществяване на…