РЕЦЕНЗИРАНЕ


Всички материали в списание „Бизнес посоки” се публикуват след анонимно рецензиране и одобрение от редакционната колегия.
Показателите за оценка на депозираните материали за публикуване са: 
 Актуалност на разглежданите проблеми 
Третира актуални проблеми на съвременната икономическа и управленска наука. 
Представя резултати с определена научна и/или практическа стойност. 
Има ограничена научна и/или практическа стойност. 
Няма научна и/или практическа стойност. 
 Характеристики на използваната литература 
Цитирани са предимно източници от последните 5-8 години.
Цитирани са предимно източници от преди повече от 10 години.
Цитираната литература е остаряла.
 Адекватност на използваните емпирични методи, статистически процедури и практически подходи 
Напълно адекватни. 
Традиционни методи, процедури и подходи. 
Неадекватни методи, примитивни статистически процедури (напр. само честотен анализ), наивни и необосновани подходи. 
Материалът е теоретичен или обзорен. 
 Стил на изложението 
Напълно съответства на приетите стандарти за научен стил. 
Приемлив, но се нуждае от подобрение. 
Не отговаря на научните стандарти. 
Произволно са въведени понятия, без ясно дефиниране. 
Структура на материала 
Отговаря на обичайните стандарти за научна публикация.
Има отклонения, но може да се приеме и в този вид.
Не отговаря на минималните критерии за научна публикация. 
Оригиналност на материала (т.е. оригинални и иновативни идеи, съдържание, аргументация). Предлага ли материалът предизвикателство към съществуващите парадигми или практики в съответната научна област; предоставя ли се с необходимата прецизност, нови текстове/ информация/.  Материалът развива ли оригинални концепции/ подходи/, които водят до нови заключения и иновативни резултати? Критериите за оценка са: Предизвикателство; Качество и точност на текста; Нови данни; Оригинални концепции, подходи, аргументации; Нови заключения, изводи, обобщения; Яснота на изложението; Качество на фигурите и таблиците, подкрепящи съдържанието на материала; Коректно цитиране, съобразно изискванията в научната литература; Наличие на научни и приложни приноси.
 В зависимост от оценката по гореизброените показатели, рецензантът може да препоръча: 
Депозираният материал да се публикува без поправки.
Депозираният материал да се публикува след промяна в съответствие с изискванията на рецензента.
Да не се публикува.